VOOR EEN SNELLE EN VERZORGDE DIENSTVERLENING 

Veelgestelde vragen

vitessecleaning. wil u hierbij informeren en enkele tips bezorgen i.v.m. het onderhoud en gebruik van uw rioleringsstelsel – zowel boven- als ondergronds – dat zich in en rond een pand bevindt.
Het team van vitessecleaning. hoopt u met deze tips te helpen om onze tussenkomst te beperken en eventueel te vermijden.

Wat is de oorzaak van een borrelend geluid in de riool bij hevige regen?

De riool is reeds gedeeltelijk verstopt en om een verstopping te voorkomen is het zeker aan te raden om deze goed te laten reinigen.
Indien dit voorvalt bij overmatige regenval, kan de oorzaak ook te wijten zijn aan het hoofdriool (openbaar net)dat onvoldoende gedimensioneerd is. Bijgevolg kan deze de toevoer van afvalwater niet slikken.
U kan dit enkel melden bij het gemeentebestuur.

Gaan afvoerleidingen niet barsten of breken bij het ontstoppen onder hoge druk?

Afhankelijk van het materiaal van de riolering, diameter en aard van de mogelijke vervuiling wordt gebruik gemaakt van aangepaste druk, in combinatie met het juiste waterdebiet en aangepaste rioolrat.
Bij eterniet en/of gemetselde buizen wordt met lage druk gewerkt.
Het antwoord is dus neen.

Kan de septische put worden uitgeschakeld?

Indien de mogelijkheid bestaat dat u de afvoeren van de toiletten rechtstreeks kunt aansluiten op het openbaar rioleringsnet, bent u verplicht dit vooraf aan te vragen aan de technische dienst van uw gemeente.
Wat indien uw gemeente de toelating geeft om rechtstreeks op het openbaar rioleringsnet aan te sluiten?
Na het ledigen van de septische put, deze grondig laten reinigen om geurhinder te vermijden. Vervolgens de gereinigde put volstorten en goed aandammen met inert materiaal.
Bij voorkeur ook de oude, overbodige afvoerleiding(en) verwijderen om geurhinder en/of instorting ervan te vermijden.
Het is dus van belang dat nieuw aangebracht materiaal in de bodem goed aangedamd wordt omdat dergelijke oude afvoerleidingen en putten verpulveren met instorting en verzakking van het terrein tot gevolg.
Besteed bij het uitvoeren van dergelijke werken ook de nodige aandacht aan de helling van de afvoerleidingen. De helling van uw afvoerbuizen kan bepalend zijn voor het voorkomen van verstoppingen.

Wanneer moet een septische put geruimd worden?

Als het toilet wordt doorgespoeld en het water stijgt tot tegen de rand van het toilet om vervolgens traag te zakken, is de put waarschijnlijk vol.
Bij het openen van de septische put zal u in dat geval kunnen vaststellen dat zich een harde laag bevindt bovenin de put. Deze harde laag kan de afvoer naar het openbaar rioleringsnet (overloop) verhinderen zodat het septisch materiaal terugkeert in uw riolering met verstoppingen tot gevolg.
Onze diensten komen meestal dezelfde dag om de put leeg te trekken en deze te reinigen. Bij deze interventie wordt ook de afvoer (overloop) naar het openbaar rioleringsnet doorgespoeld om er zeker van te zijn dat deze overloop vrij is.
Indien het toilet na deze werken nog steeds niet naar behoren functioneert wijst dit op een verstopping in de afvoerleiding tussen toilet en septische put. Deze leiding zal bijgevolg d.m.v. hoge druk of vacuüm moeten ontstopt worden.

Waarom moet ik mijn septische put meer ruimen dan mijn buurman?

Overtollig gebruik van toiletpapier en onaangepaste reinigings- en onderhoudsproducten liggen aan de basis van een slecht functioneren van de septische put.
De bacteriologische werking wordt in vele gevallen verstoord door schoonmaakmiddelen, geurblokjes en de samenstelling ervan, … ook de samenstelling van toiletpapier en andere (vochtige doekjes, …) verbreken de werking met als gevolg dat zijn onopgelost in de vaste massa, de overloop van de septische put versperren en bijgevolg verstoppen.
Let er ook op dat bij het ruimen van uw septische put alle vaste delen meegenomen worden. In vele gevallen wordt enkel het vloeibare gedeelte verwijderd en blijft het pasteuze of moeilijk te zuigen gedeelte liggen. Het verwijderen van dit gedeelte neemt meer tijd in beslag en bepaalt de prijs van de werken.
Zie ook rubriek gebruik van vochtige doekjes.

Kunnen wij beroep doen op uw firma om defecten in ons rioleringsstelsel te verhelpen?

Onze firma is hiervoor geregistreerd en beschikt over een afzonderlijke dienst om deze werken uit te voeren.
Door de vele jaren ervaring kunnen wij u helpen bij het voorkomen van problemen door de nodige ingrepen uit te voeren bij het herstellen van uw rioleringsstelsel :

 • Voldoende helling van uw afvoerleidingen
 • Aangepaste diameter van uw afvoerleiding
 • Aanbrengen van een vetvanger op de aangewezen plaats
 • Aanbrengen van de nodige controleputten op de aangewezen plaatsen

Zie ook rubriek hersteldienst

Gebruik van vochtige doekjes

Zeker af te raden deze door het toilet te spoelen.

 • Vochtige doekjes breken niet bacteriologisch af, in tegenstelling tot wat dikwijls op de verpakking vermeld staat.
 • Vochtige doekjes geven bijgevolg problemen bij het ruimen (moeilijk of niet zuigbaar) en zijn bijgevolg een meerkost bij het ruimwerk.
 • Vochtige doekjes worden niet aanvaard bij het afleveren van het septisch afval voor de verwerking bij aquafin. Ze moeten bijgevolg gescheiden worden door overstorting in een afvalcontainer om afzonderlijk af te leveren als huishoudelijk afval in een verbrandingsoven.
Verstopping van afvoerleidingen voorkomen

vitessecleaning. raadt aan om uw afvoeren van:

 • Gootstenen maandelijks met een hoeveelheid soda, opgewarmd in water (+/- 5L water en 0,5L soda) door te spoelen. Dit zal de vetten gedeeltelijk oplossen en de afvoeren langer vrij houden.
 • Toiletten tijdens het doorspoelen wekelijks een emmer water bijgieten. Dit bevordert het doorstromen van opgestapeld papier e.a. In de afvoerleidingen. Dit is vooral aan te raden wanneer het toilet op meer dan 5 m van de septische put gelegen is of rechtstreeks met de straatriolering verbonden is.
Aanleg en onderhoud van afvoerleidingen

De manier waarop uw rioleringsstelsel werd aangelegd is van groot belang. Het is dan ook een voordeel als u hiervan kennis hebt. Zie hiervoor ook verder bij regelmatig terugkerende verstoppingen, oorzaak?
De keuze van het type materiaal dat bij de aanleg van uw riolering gebruikt werd kan een rol spelen in het onderhoud en voorkomen van verstoppingen.

 • Het is van belang dat de helling van de buizen minstens 2 cm/m bedraagt.
 • Bij sommige buissoorten komt het voor dat tussen de rubbers wortelgroei, en daardoor verstopping ontstaat. In dat geval is het beter dat de buis vervangen wordt door een andere materiaalsoort. De wortelgroei zal na verwijdering meestal terugkeren.
 • In het verleden werd veel gebruik gemaakt van buizen in Eternit. Door zuren en vetten treedt vroegtijdig veroudering op waardoor de buizen verpulveren en geen goede doorstroom van het afvalwater kunnen verzekeren. Deze materialen moeten in dat geval vervangen worden.
Gebruik van ontstoppingsproducten

Waar u beter rekening mee houdt bij het gebruik van ontstoppingsproducten :

 • Schade aan de sanitaire toestellen, vloertegels, e.A. In de omgeving waar het probleem zich situeert
 • Let op uw eigen veiligheid en wapen u tegen brandwonden. Draag dus in ieder geval handschoenen en blijf niet in de omgeving van de opening waar u het ontstoppingsproduct deponeert. Besef dat de gassen die vrijkomen uit de afvoer gevaarlijk zijn voor uw gezondheid.
 • Besef dat dichtingen tussen afvoerleidingen kunnen aangetast worden waardoor lekken kunnen ontstaan.
 • Ontstoppingsproducten blijken enkel effectief in afvoerleidingen met een diameter tot 50mm diameter en alleen als de doorlaat klein is. Voor toiletten zijn deze producten dus zeker niet doeltreffend.
 • Indien u na gebruik van een halve bus nog geen resultaat hebt, heeft verder proberen weinig zin. Indien u verbetering vaststelt kan u de toepassing herhalen.
 • Ontstoppingsproducten in korrelvorm worden afgeraden. Onze ervaring leert dat deze producten niet zelden verstenen in de afvoerbuizen. Het openbreken van muren en deze afvoerbuizen wordt hierdoor soms onvermijdelijk.
 • Indien u na een poging met ontstoppingsproduct alsnog beroep doet op vitessecleaning. is het van groot belang dat u onze operators informeert over het gebruik van ontstoppingsproducten. Dit is van groot belang voor hun veiligheid!
Borrelende geluiden, oorzaak?

Meestal is borreling een waarschuwing van een aankomende verstopping.
Door gedeeltelijke verstopping kan nog nauwelijks lucht in het afvoersysteem komen.
Bij een nieuwbouw of na verbouwing-uitbreiding van uw sanitaire installatie kan door het ontbreken van een beluchting borreling ontstaan.

Regelmatig terugkerende verstoppingen, oorzaak?

We gaan ervan uit dat u rekening houdt met de stoffen die doorgespoeld worden.
In normale omstandigheden kan verstopping door volgende oorzaken optreden :

 • Onaangepaste helling van de horizontale afvoerleidingen
 • Onaangepaste diameter, bochten van het rioleringsnet
 • Te grote afstand naar het centrale en/of openbaar rioleringsnet
 • Kalkaanslag
 • Vetophoping
 • Verzakking in horizontale afvoerleidingen
 • Wortelingroei
 • Grondverschuiving
 • Sabotage (vaste voorwerpen in de afvoeren)

De oorzaak kunnen wij – indien nodig – opsporen met camera-inspectie.
Bij een gescheiden rioolstelsel is de kans groter op verstopping doordat het vuilwater riool niet meer doorgespoeld wordt met regenwater.

Geurhinder, oorzaak?

In de meeste gevallen betreft dit een defect zoals een lekkende (controle-)put of verouderde buizen waarvan de dichtingen onvoldoende afsluiten door hun levensduur.
Dit probleem kan door vitessecleaning. opgezocht worden met rookdetectie. Bij deze toepassing worden de afvoerbuizen vol geblazen met rook. Na enkele minuten kan men vaststellen waar de rook ontsnapt. Het komt erop neer dat rook zichtbaar is en geur niet. Met deze werkwijze boeken we regelmatig succes en zijn heel wat klanten op korte termijn van geurhinder verlost.
In andere gevallen is de oorzaak dikwijls een gedeeltelijk dicht geslibde afvoerbuis. Bij het lozen van afvalwater wordt de lucht verplaatst in de afvoerleiding. Deze lucht kan dan de oorzaak zijn van de geurhinder.
Dit probleem kan door vitessecleaning. opgelost worden met een grondige reiniging van de afvoerleiding.
Een slechte beluchting of kapotte, lekkende rioolbuizen kunnen ook oorzaken van geurhinder. In dit geval zal vitessecleaning. het probleem opsporen met camera-inspectie.
Verder kunnen ook nog een droge sifon, ontbreken van sifon, slecht functionerende geurafscheiders, … aan de oorzaak liggen.

Wat te doen bij een verstopte afvoerbuis of riolering?

Wanneer u beroep wenst te doen op vitessecleaning. doen wij er alles aan om dezelfde dag het probleem op te lossen.

 • Het is zeker af te raden om de toestellen – aangesloten op de verstopte afvoer – verder te gebruiken.
 • Het is aan te raden om via de bouwplannen of ervaring uit te zoeken hoe het rioleringsstelsel opgebouwd is. Op deze manier kan u zoek- en graafwerk tot een minimum beperken.

Indien u vroeg of laat toch hulp nodig om uw riolering te ruimen of te reinigen kunnen wij u van dienst zijn.
Want het team van vitessecleaning. doet het graag en goed!

Is vloeibaar wasmiddel beter dan poeder?

De meeste verstoppingen worden veroorzaakt door het dichtslibben van de afvoerleiding met vet- en zeepresten.
De diameter van de afvoerbuis is van belang.
Het gebruik van vloeibare zeep zal een verstopping niet voorkomen. Wel is de hoeveelheid zeep die u gebruikt van groot belang. De schuimlagen vormen een vast geheel dat uiteindelijk de verstopping veroorzaakt.