Gaan de afvoerleidingen niet barsten of breken bij het ontstoppen onder hogedruk?

Afhankelijk van het materiaal van de riolering, diameter en aard van de mogelijke vervuiling wordt gebruik gemaakt van aangepaste druk, in combinatie met het juiste waterdebiet en aangepaste rioolrat. Bij eterniet en/of gemetselde buizen wordt met lage druk gewerkt. Het antwoord is dus neen.

Kan de septische put buiten werking worden gesteld?

Alvorens te overwegen de septische put te verwijderen dient u na te gaan of:

  • De inkomende afvoerbuis hoger zit dan de afvoerende buis (in de septische put).
  • De afvoerbuis niet toekomt in een controleput.
  • Er voldoende helling (min 2,5 cm/m) is op de afvoerbuis vanaf de septische put tot het openbaar rioleringsnet. (Indien niet voldoende helling blijft het papier opstapelen met verstoppingen tot gevolg)

 

Indien de mogelijkheid bestaat dat u de afvoeren van de toiletten rechtstreeks kunt aansluiten op het openbaar rioleringsnet, dient u bij voorkeur dit vooraf aan te vragen aan de technische dienst van uw gemeente.

Bij toelating dient u na het ledigen van de septische put, deze grondig te laten reinigen om geurhinder te vermijden. Vervolgens de gereinigde put volstorten en goed aandammen met inert materiaal.(Rijnzand).

Kunnen wij beroep doen op VitesseCleaning om defecten in ons rioleringsstelsel te verhelpen?

VitesseCleaning is geregistreerd en beschikt over een afzonderlijke dienst om deze werken uit te voeren. Door de vele jaren ervaring kunnen wij u helpen bij het voorkomen van problemen door de nodige ingrepen uit te voeren bij het herstellen van uw rioleringsstelsel:

  • Voldoende helling van uw afvoerleidingen
  • Aangepaste diameter van uw afvoerleidingen
  • Aanbrengen van een vetvanger op de aangewezen plaats
  • Aanbrengen van de nodige controleputten op de aangewezen plaatsen.
  • Aansluiten op het openbaar rioleringsnetwerk.
Waarom moet ik mijn septische put meer ledigen dan mijn buurman?

Overtollig gebruik van toiletpapier en onaangepaste reinigings-en onderhoudsproducten liggen meestal aan de basis van het slecht functioneren van de septische put. De bacteriologische werking wordt in vele gevallen daardoor verstoord waardoor ze de overloop van de septische put kunnen versperren en bijgevolg verstoppen. Het is noodzakelijk bij het ruimen van de septische put dat alle vaste massa meegenomen wordt. In vele gevallen wordt enkel het vloeibare gedeelte verwijderd en blijft het pasteuze of moeilijk te zuigen gedeelte liggen waardoor de put sneller terug moet geruimd worden en ook het risico op verstoppingen vergroot. In sommige gevallen dient de vaste massa onder hogedruk vloeibaar gemaakt te worden om deze via vacuüm te verwijderen.

Wat is de oorzaak van een borrelend geluid in de riool bij hevige regen?

De riool is reeds gedeeltelijk verstopt en om een volledige verstopping te voorkomen is het aan te raden om deze te laten reinigen.

Dit kan ook te wijten zijn aan een dichtgeslibte bezinkput.

Indien dit enkel voorvalt bij overmatige regenval, kan de oorzaak ook te wijten zijn aan het hoofdriool ( openbaar net) dat onvoldoende gedimensioneerd is. Bijgevolg kan deze de toevoer van afvalwater niet slikken.

Wat te doen als het water in mijn toilet moeilijk of niet meer wegloopt?

Indien een septische put aanwezig, zult u merken bij  het openen ervan dat er zich een harde laag  bovenin bevindt.Deze harde laag kan de afvoer naar het openbaar rioleringsnet (overloop) verhinderen zodat het septisch materiaal terugkeert in uw riolering met een verstopping tot gevolg.

Onze diensten komen meestal dezelfde dag om de put leeg te trekken en deze te reinigen. Bij deze interventie wordt ook de afvoer (overloop) naar het openbaar rioleringsnet doorgespoeld om er zeker van te zijn dat deze overloop vrij is.

Indien het toilet na deze werken nog steeds niet naar behoren functioneert wijst dit op een verstopping in de afvoerleiding tussen toilet en septische put. Deze leiding zal bijgevolg d.m.v. hogedruk of vacuüm moeten ontstopt worden.

 

Wanneer geen septische put aanwezig is, wijst dit op een verstopping.

VitesseCleaning is een ontstoppingsdienst gespecialiseerd in het oplossen van dergelijke verstopping, wat de oorzaak ook mag zijn.(bvb opstalling papier, loskomend kalk, wortelingroei, vreemde objecten,…)